Đầu Hiển Thị BTW-E

Màn hình LCD (hiển thị -6 chữ số); Có tính năn trừ bì ; Tự động trở về điể 0

Lên đến 1 / 15.000 độ phân giải màn hình hiển thị

Có thể được kết nối với hầu hết các loại bàn cân