Cân tơ tằm 3 số

Cân JA203SD chuyên dùng trong ngành tơ tằm, dệt…

Danh mục: