sản phẩm cân nông sản

Cân đồng hồ 60kg

 • Kích thước: 310 x 380
 • Tải trọng: 60kg
 • Phân độ: 10g

Chi tiết

Cân đồng hồ 150kg

 • Kích thước: 310 x 380
 • Tải trọng: 60kg
 • Phân độ: 20g

Chi tiết

Cân đồng hồ 200kg

 • Kích thước: 310 x 380
 • Tải trọng: 200kg
 • Phân độ: 50g

Chi tiết

Cân đồng hồ 300kg

 • Kích thước: 310 x 380
 • Tải trọng: 300kg
 • Phân độ: 50g

Chi tiết

Cân ghế điện tử 60kg

 • Kích thước: 370 x 370
 • Tải trọng: 60kg
 • Phân độ: 10g

Chi tiết

Cân ghế điện tử 150kg

 • Kích thước: 370 x 370
 • Tải trọng: 150kg
 • Phân độ: 20g

Chi tiết

Cân ghế điện tử 200kg

 • Kích thước: 370 x 370
 • Tải trọng: 200kg
 • Phân độ: 50g

Chi tiết

Cân ghế điện tử 300kg

 • Kích thước: 370 x 370
 • Tải trọng: 300kg
 • Phân độ: 50g

Chi tiết