Cân đóng bao

Cân đóng bao tự động của Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : thức ăn gia súc, nông sản, thực phẩm…

Chi tiết

Cân băng tải

Hệ thống cân băng tải của Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : thức ăn gia súc, nông sản, thực phẩm…

Chi tiết

Cân định lượng

Hệ thống cân định lượng(xuất / nhập) của Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : nông sản, thực phẩm…

Chi tiết